Pirkimo – pardavimo taisyklės

I skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės internetinėje svetainėje „LearnED“ (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas dokumentas, kuris reglamentuoja Mokymų Pirkėjo ir Mokymų Pardavėjo tarpusavio teises bei pareigas, Mokymų įsigijimo bei apmokėjimo už juos sąlygas, Šalių atsakomybę bei kitas su Mokymų pirkimu – pardavimu Internetinėje svetainėje susijusias nuostatas. Taisyklių nuostatos yra taikomos kiekvieną kartą sudarant Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Taisyklėse nurodytų Mokymų įsigijimo.

1.2. Toliau pateikiamos sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse, turi žemiau nurodytas reikšmes, nebent kontekstas reikalautų kitaip:

1.2.1. Dalyvis – reiškia Pirkėjo Mokymų užsakymo metu Internetinės svetainės skiltyje „Mokymuose dalyvausiantis (-ys) asmuo (-enys)“ nurodytą kitą fizinį asmenį (ne Pirkėją), kuriam Pirkėjas užsako konkrečius Mokymus;

1.2.2. Internetinė svetainė – reiškia Pardavėjo valdomą internetinę mokymų platformą, pasiekiamą adresu www.learned.lt;

1.2.3. Mokymai – reiškia Pardavėjo nuotoliniu būdu (tiesioginės transliacijos, vaizdo įrašai ir pan.) organizuojamus specializuotus seminarus, konferencijas, kursus ir kitokius panašius profesinius mokymus bei su tuo susijusią ugdomojo ir švietėjiško pobūdžio metodinę medžiagą, skirtą pedagogams ir kitiems švietimo sistemos specialistams bei atstovams,  kurie yra prieinami Internetinėje svetainėje;

1.2.4. Pardavėjas – reiškia UAB „Vaikystės sodas“, juridinio asmens kodas 302602019, reg. buveinės adresas Lukšinės g. 29, Vilnius, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras;

1.2.5. Paskyra – reiškia Pirkėjo registracijos Internetinėje svetainėje ar Mokymų įsigijimo metu Internetinėje svetainėje sukurtą asmeninę Pirkėjui ir jo nurodytam Dalyviui, jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam Dalyviui, skirta naudoti platformą, kurioje saugoma ir pateikiama informacija apie Mokymų užsakymų istoriją, bei kuri naudojama Pirkėjo įsigytų Mokymų peržiūrai;

1.2.6. Pirkėjas – reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris įsigyja Mokymus Internetinėje svetainėje;

1.2.7. Privatumo politika – reiškia dokumentą, reglamentuojantį Pardavėjo ir jo įgaliotų asmenų veiksmus tvarkant Pirkėjo ir Dalyvio asmens duomenis, taip pat nustatantį duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo sąlygas, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitas su asmens duomenų apsauga susijusias sąlygas, kurio turinys viešai skelbiamas Internetinėje svetainėje;

1.2.8. Sutartis – reiškia Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromą Pirkėjo pasirinktų Mokymų pirkimo – pardavimo sutartį, kuri laikoma sudaryta nuo Pirkėjo užsakymo apmokėjimo momento;

1.2.9. Šalys – reiškia kartu Pirkėją ir Pardavėją.

1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ir pildyti Taisykles. Kiekvieną kartą Pirkėjui užsakant ir įsigyjant Mokymus Internetinėje svetainėje, Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo tikslais, galios  tuo metu Internetinėje svetainėje skelbiama Taisyklių redakcija. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo Internetinėje svetainėje momento, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas aiškiai nurodo, kad nauja Taisyklių redakcija įsigalioja vėliau nei nuo jos paskelbimo Internetinėje svetainėje momento.

1.4. Taisyklių nuostatos, kiek tai yra susiję su naudojimusi Mokymais ir jų medžiaga sąlygomis, o taip pat su tuo susijusiomis Pirkėjo teisėmis ir pareigomis, yra mutatis mutandis taikomos ir Pirkėjo nurodyto (-ų) Dalyvio (-ių) atžvilgiu.

1.5. Bet kokie nukrypimai nuo Taisyklių sąlygų Šalių santykiams galioja tik tokių atveju, jei jie įforminti atskiru rašytinių Šalių pasirašytu dokumentu.

II skyrius. PIRKĖJO REGISTRACIJA

2.1. Įsigyti Internetinėje svetainėje Mokymus gali tik užsiregistravęs Pirkėjas. Pirkėjas užsiregistruoja Internetinėje svetainėje užpildydamas prašomus pateikti duomenis.

2.2.  Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą registracijos prie Internetinės svetainės metu ir prisiima visą dėl šio įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo galimų neigiamų pasekmių atsiradimo riziką.

2.3. Bet koks pažeidimas, kilęs dėl neteisingai Pirkėjo pateiktų duomenų, traktuojamas kaip pažeidimas dėl Pirkėjo kaltės. Tokiais atvejais Pirkėjo sumokėti pinigai už Mokymus jam nėra grąžinami, o Pardavėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo padengti visas su tokiu pažeidimu susijusias faktiškai patirtas išlaidas bei nuostolius.

2.4. Pirkėjas užsiregistruodamas Internetinėje svetainėje sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant vykdyti sutartį bei apsaugoti asmens teises ir teisėtus interesus (pvz., iškilus teisiniam ginčui ir pan.), o Pardavėjas siųstų informacinius pranešimus, susijusius su Pirkėjo užsakymo vykdymu, nurodytu Pirkėjo ir jo nurodyto Dalyvio el. pašto adresu.

2.5. Pirkėjui užpildžius ir pateikus registracijos metu prašomus duomenis yra sukuriama jo asmeninė Paskyra, prie kurios prisijungti Pirkėjas gali savo sukurtu slaptažodžiu. Apie Paskyros sukūrimą Pirkėjas informuojamas registracijos metu nurodytu jo elektroniniu paštu.

2.6. Pirkėjas gali bet kada registracijos metu pateiktus duomenis ir/ar slaptažodį pakeisti ar papildyti. Jei Pirkėjas nori panaikinti Paskyrą ir savo duomenis, jis apie tai turi pranešti Pardavėjui el. paštu, nurodytu Internetinės svetainės skiltyje „Kontaktai“. Panaikinus Paskyrą negrįžtamai panaikinami ir visi joje buvę duomenys, t.y. mokėjimų istorija, informacija apie įsigytus mokymus, išduotus pažymėjimus ir t.t. Panaikinus Paskyrą Pirkėjas gali iš naujo įsigyti ir/ar peržiūrėti Internetinėje svetainėje esančius Mokymus tik iš naujo prisiregistravęs šiame skyriuje nustatyta tvarka, tačiau šiuo atveju naujoje Paskyroje bus matomi tik duomenys apie veiksmus bei dokumentus, kurie įvyko (atsirado) po naujos Pirkėjo registracijos.

III skyrius. MOKYMŲ UŽSAKYMAS IR PATEIKIMAS

3.1. Pirkėjas pats pagal savo poreikius Internetinėje svetainėje išsirenka norimus įsigyti Mokymus ir savo nuožiūra suformuoja užsakomų Mokymų krepšelį apmokėjimui. Formuodamas norimų įsigyti Mokymų krepšelį Pirkėjas Internetinės svetainės skiltyje „Mokymuose dalyvausiantis (-ys) asmuo (-enys)“ nurodo konkretaus fizinio asmens, kuris dalyvaus užsakomuose Mokymuose duomenis, t.y. jeigu užsakomuose Mokymuose dalyvaus pats Pirkėjas – nurodomi Pirkėjo duomenis, jeigu kitas (-i) Dalyvis (-iai) – tokio (-ių) Dalyvio (-ių) duomenys, jeigu Pirkėjas ir kitas (-i) Dalyvis (-iai) – kiekvieno iš jų duomenys.3.2. Prieš vykdydamas bent kokių Mokymų užsakymą Internetinėje svetainėje, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad abiejų šių dokumentų nuostatas tinkamai suprato. Prieš užbaigdamas Mokymų užsakymą, t.y. jį apmokėdamas, Pirkėjas privalo besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtinti, kad jis suprato Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatas ir visiškai su jomis sutinka bei įsipareigoja laikytis. Šį faktas Pirkėjo patvirtinamas jam pažymint varnelę Internetinėje svetainėje apie sutikimą su Taisyklių ir Privatumo politikos sąlygomis. Pirkėjas neturi teisės sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika su išlygomis ar dalinai.

3.3. Pirkėjui  nesuteikiama teisė užbaigti suformuoto Mokymų užsakymo Internetinėje svetainėje, jeigu jis 3.2 p. nustatyta tvarka nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei su šiais dokumentais besąlygiškai ir neatšaukiamai nesutinka, t. y. Pirkėjui nesusipažinus ir/ar visiškai nesutikus su Taisyklėmis bei Privatumo politika,  Mokymo užsakymo užbaigimas ir Mokymų įsigijimas yra negalimas.

3.4. Pirkėjas, suformavęs norimų įsigyti užsakomų Mokymų krepšelį, norėdamas tęsti (užbaigti) užsakymą ir jį apmokėti, užsakymo langelyje spaudžia „Užsakyti“.

3.5. Kai Pirkėjas, išsirinkęs konkrečius pageidaujamus įsigyti Mokymus, įvykdo visus privalomus užsakymo pateikimo žingsnius, t. y. sukuria savo asmeninę Paskyrą, užpildo visą Internetinėje svetainėje prašomą informaciją, patvirtina, jog sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo politika, suformuoja Mokymų krepšelį ir jį apmoka vienu iš Internetinėje svetainėje nurodytu būdu, laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma Sutartis dėl Pirkėjo suformuotame Mokymų krepšelyje nurodytų Mokymų pirkimo – pardavimo. Pirkėjui pradėjus užsakymą, bet jo nebaigus (nesumokėjus suformuoto mokymo krepšelio kainos), Mokymų pirkimo – pardavimo Sutartis laikoma nesudaryta.

3.6. Pirkėjas apmokėdamas už į jo suformuotų Mokymų krepšelį įtrauktus Mokymus, patvirtina, kad perka teisę peržiūrėti (išklausyti) šiuos Mokymus ir sutinka su už juos mokėtina kaina. Pirkėjas po Mokymo krepšelio kainos apmokėjimo netenka teisės atsisakyti užsakytų Mokymų ir nutraukti Sutarties, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytus atvejus.

3.7. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai visa Pirkėjo už jo suformuotą Mokymų krepšelio užsakymą mokėtina kainos suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą. Pardavėjui gavus visą Pirkėjo už atitinkamą užsakymą mokėtiną sumą, Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui patvirtinimo pranešimą Pirkėjo Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

3.8. Kiekvieną kartą Pirkėjui įsigyjant Mokymus Internetinėje svetainėje, Sutartis sudaroma kiekvienam atskiram Pirkėjo suformuotam pasirinktų konkrečių Mokymų krepšelio užsakymui.

3.9. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas juridinis asmuo pasirinko apmokėti suformuotą Mokymų krepšelį bankinio pavedimo būdu (Taisyklių 4.6 p.), jam užsakymo langelyje paspaudus „Užsakyti“, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. paštu atsiunčia jam apmokėjimui sąskaitą – faktūrą, kurią Pirkėjas turi apmokėti Taisyklių 4.6 p. nurodytais terminais ir tvarka. Kitais, nei aukščiau nurodytais atvejais, Pardavėjas išrašo ir sąskaitą – faktūrą  Pirkėjo nurodytu el. paštu išsiunčia po visos Pirkėjo už atitinkamą jo suformuotą Mokymų krepšelį mokėtinos kainos sumos įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.10. Pirkėjas turi teisę Mokymus užsakyti ne tik sau, bet ir kitam (-iems) Dalyviui (-iams). Tokiu atveju Pirkėjas pateikdamas užsakymą  turi užpildyti prašomus tokio (-ių) Dalyvio (-ių), kuriam (-iems) užsakomi Mokymai duomenis. Pirkėjas, užpildydamas prašomus Dalyvio (-ių) duomenis, atsako už šių duomenų teisingumą, taip pat patvirtina, kad yra informavęs minėtą (-us) Dalyvį (-ius) ir yra gavęs jo (-ų) sutikimą (-us) dėl: (i) jo (jų) asmens duomenų pateikimo Pardavėjui bei jų tvarkymo Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis, o taip pat (ii) šių Taisyklių reikalavimų laikymosi.

3.11. Pirkėjui užsakius Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams) bei užsakymo metu nurodžius prašomus jo (-ų) duomenis (Taisyklių 3.10 p.), šių duomenų pagrindu Internetinėje svetainėje yra automatiškai sukuriama tokio (-ių) asmens (-ų) Paskyra (-os). Pardavėjui gavus visą Pirkėjo už jo suformuotą atitinkamą Mokymų krepšelio užsakymą mokėtiną kainos sumą, Pardavėjas atsiunčia Pirkėjo užsakymo metu nurodytam  Dalyviui (-iams) pranešimą apie jam sukurtą Paskyrą, siųsdamas jį Pirkėjo nurodytu Dalyvio (-ių) el. pašto adresu. Dalyvis (-iai) prie Pardavėjo sukurtos Paskyros (-ų) prisijungia ir juose nurodytus duomenis tvarko mutatis mutandis taikant Taisyklių 2.5 – 2.6 punktų nuostatas.

3.12. Jeigu Pirkėjas apmokėjo už iš anksto įrašyto vaizdo įrašo forma pateikiamus Mokymus, tokie Pirkėjo įsigyti Mokymai ir kartu su jais pateikiama elektroninė medžiaga (jei ji Pardavėjo teikiama), tampa prieinamais Pirkėjo ir/ar Dalyvio (-ių), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), asmeninėje (-se) Paskyroje (-se), iš karto po to, kai Pardavėjas gauną visą Pirkėjo už atitinkamą suformuotą Mokymų krepšelį mokėtiną kainos sumą.

3.13. Jeigu Pirkėjas apmokėjo už tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiamus Mokymus, nuoroda į tokius Pirkėjo užsakytus Mokymus, kartu su prisijungimui prie jų reikiamu slaptažodžiu (jei jis yra būtinas prisijungimui prie Mokymų), yra pateikiama Pirkėjo ir/ar Dalyvio (-ų), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), Paskyroje (-se), , iš karto po to, kai Pardavėjas gauną visą Pirkėjo už atitinkamą suformuotą Mokymų krepšelį mokėtiną kainos sumą.

3.14. Iš anksto įrašyto vaizdo įrašo forma pateiktus Pirkėjo užsakytus Mokymus Pirkėjas ir/ar jo nurodytas Dalyvis (-iai), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), gali peržiūrėti tik prisijungęs prie savo asmeninės (-ių) Paskyros (-ų). Tokių Paskyroje (-ose) patalpintų iš  anksto įrašyto vaizdo įrašo forma pateiktų Mokymų ir su jais susijusios elektroninės medžiagos (jei ji Pardavėjo teikiama) peržiūros galimybė yra terminuota ir galioja tiek dienų, kiek nurodyta Internetinėje svetainėje pateikiamoje informacijoje apie konkrečius Mokymus, skaičiuojant nuo prieigos prie jų Pirkėjo ir/ar Dalyvio (-ių) asmeninėje (-se) Paskyroje (-ose) suteikimo momento (Mokymų peržiūros skaičius šiuo laikotarpiu nėra ribojamas). Pasibaigus aukščiau nurodytam Mokymų peržiūros laikotarpiui, galimybė peržiūrėti Pirkėjo užsakytus Mokymus pasibaigia nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas ir/ar jo nurodytas kitas (-i) Dalyvis (-iai), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), šiuos Mokymus peržiūrėjo (išklausė), ar ne.

3.15. Tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiamus Pirkėjo užsakytus Mokymus Pirkėjas ir/ar jo nurodytas (-i) kitas (-i) Dalyvis (-iai), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), gali peržiūrėti prisijungęs (-ę) prie jų per savo asmeninę (-es) Paskyrą (-as) konkrečiu Internetinėje svetainėje pateikiamoje informacijoje apie šiuos Mokymus nurodytu laiku ir būdu. Pasibaigus šiam laikui galimybė peržiūrėti Pirkėjo užsakytus Mokymus tiesiogiai pasibaigia, nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas ir/arba jo nurodytas kitas (-i) Dalyvis (-iai), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), tokius Mokymus peržiūrėjo (išklausė), ar ne. Tokiu atveju išlieka galimybė tik peržiūrėti minėtų Mokymų vaizdo įrašą, kuris tampa prieinamas Pirkėjo ir/ar Dalyvio (-ių), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), asmeninėje (-se) Paskyroje (-se), ne vėliau kaip po 3 darbo dienų po tiesioginės transliacijos pabaigos. Galimybė peržiūrėti tokį Mokymų vaizdo įrašą egzistuoja  7 kalendorines dienas (Mokymų peržiūros skaičius šiuo laikotarpiu nėra ribojamas).

3.16. Pardavėjo nustatytos formos pažymėjimas apie tai, jog Pirkėjas ir/ar jo nurodytas (-i) Dalyvis (-iai), jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė, jog užsako Mokymus kitam (-iems) Dalyviui (-iams), išklausė Mokymus, išsiunčiamas Pirkėjui ir/ar jo nurodytam Dalyviui el. paštu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai atitinkamas asmuo peržiūrėjo šiuos Pirkėjo užsakytus Mokymus prisijungęs prie jų per savo asmeninę Paskyrą. Šiame punkte nurodytas pažymėjimas kitokiu būdu (ne el. paštu) nėra siunčiamas.

3.17. Tuo atveju, jeigu Internetinėje svetainėje pateikiamoje informacijoje apie Mokymus nurodyta, kad Pardavėjas papildomai pateikia ne elektroninės formos Mokymų metodinę medžiagą, ši medžiaga Pirkėjui ir/ar jo nurodytam Dalyviui (-iams) išsiunčiama Pardavėjo pasirinktu būdu, t.y. siunčiant ją Pirkėjui ir/ar Dalyviui (-iams) Pirkėjo nurodytu adresu arba į artimiausiai esančią siuntų pristatymo vietą (paštomatą), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai Pardavėjas gauną visą Pirkėjo už atitinkamą suformuotą Mokymų krepšelį mokėtiną kainos sumą. Bet kuriuo atveju tokia metodinė medžiaga Pardavėjo siunčiama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

IV skyrius. KAINOS UŽ MOKYMUS SUMOKĖJIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

4.1. Konkrečių Mokymų kaina yra nurodyta Internetinėje svetainėje skelbiamoje informacijoje. Nurodyta mokymų kaina apima ir pažymėjimų apie Mokymų išklausimą išdavimo bei ne elektroninės metodinės medžiagos (jei Pardavėjas nurodo, kad ji suteikiama) išsiuntimo išlaidas, išskyrus atvejus, jeigu Internetinėje svetainėje skelbiamoje informacijoje apie konkrečius Mokymus nurodyta kitaip. Kaina nurodoma eurais. Pardavėjas turi teisę pakeisti Mokymų kainą iki Pirkėjo apmokėjimo momento. Nauja kaina privalo būti viešai skelbiama Internetinėje svetainėje.

4.2. Internetinėje svetainėje skelbiamoje informacijoje apie Mokymus, nurodyta kaina už Mokymus vienam asmeniui. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas konkrečius Mokymus užsako daugiau nei vienam asmeniui (Dalyviui (-iams)), jis privalo sumokėti Internetinėje svetainėje skelbiamoje informacijoje nurodytą kainą už kiekvieną asmenį, kuriam užsakomi šie Mokymai.

4.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra Mokymams taikyti įvairias nuolaidas. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti turima Pardavėjo jam suteikta nuolaida, turi įvesti šią nuolaidą patvirtinantį kodą Internetinėje svetainėje (tam skirtame laukelyje) Mokymų užsakymo metu prieš atliekant apmokėjimą už juos. Suformavus Mokymų krepšelį ir jį apmokėjus, neįvedus nuolaidos kodo, nuolaida Pirkėjui atgaline tvarka nėra suteikiama.

4.4. Galutinė Pirkėjo mokėtina kaina yra parodoma suformavus Mokymų krepšelį. Jeigu  Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti Mokymų užsakymo procedūros ir užsakyti Mokymų.

4.5. Kaina neapima banko ar kitos kredito įstaigos mokesčių, susijusių su Pirkėjo užsakytų Mokymų apmokėjimų, kuriuos padengia Pirkėjas papildomai savo sąskaita.

4.6. Už užsakytus Mokymus Pirkėjas fizinis asmuo gali atsiskaityti tik naudojantis elektronine bankininkyste,  o Pirkėjas juridinis asmuo – tiek elektronine bankininkyste, tiek bankiniu pavedimu apmokant Pardavėjo Pirkėjui el. paštu atsiųstą sąskaitą – faktūrą (Taisyklių 3.9 p.). Jeigu Pirkėjas juridinis asmuo pasirenka atsiskaitymo bankiniu pavedimu būdą, už užsakomus iš anksto įrašyto vaizdo įrašo forma pateikiamus Mokymus Pirkėjas turi apmokėti Pardavėjo išrašytą ir atsiųstą sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po jos išsiuntimo Pirkėjo el. paštu momento (išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas atskirai raštu (el. paštu) susitaria dėl vėlesnio sąskaitos – faktūros apmokėjimo termino), o tuo atveju, jeigu užsakomi tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiami Mokymai – ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki tokių Mokymų pradžios dienos (išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas atskirai raštu (el. paštu) susitaria dėl vėlesnio sąskaitos – faktūros apmokėjimo termino). Jeigu Pirkėjas juridinis asmuo pasirenka atsiskaitymo bankiniu pavedimu būdą, jis privalo mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodyti apmokamos Pardavėjo išrašytos sąskaitos – faktūros numerį, o to nepadaręs prisiimą visą dėl to galinčių atsirasti neigiamų pasekmių riziką.

4.7. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas juridinis asmuo apmoka užsakytų Mokymų kainą vėliau nei nurodyta 4.6 p., Pirkėjas turi teisę nesudaryti Pirkėjui ir/ar jo nurodytam Dalyviui (-iams), galimybės išklausyti užsakytų Mokymų bei grąžinti už juos pavėluotai sumokėtus pinigus, o tuo atveju, jeigu buvo užsakyti Mokymai tiesioginės vaizdo transliacijos forma – neleisti dalyvauti tokiuose mokymuose, o vietoje to sudaryti galimybę peržiūrėti šių Mokymų vaizdo įrašą.

4.8. Pardavėjo sąskaitos – faktūros Pirkėjui už jo užsakytus Mokymus išrašomos ir siunčiamos Taisyklių 3.9 p. nustatyta tvarka. Sąskaita – faktūra išrašoma pagal tuos duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas. Pirkėjui nurodžius netikslius duomenis sąskaitai – faktūrai išrašyti, sąskaita – faktūra vėliau neperrašoma ir nekoreguojama, t.y. visas dėl to galimų neigiamų pasekmių atsiradimo pasekmes prisiima pats Pirkėjas.

4.9. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui užsakius ir Taisyklėse nustatyta tvarka tinkamai apmokėjus konkrečius Mokymus, Pardavėjas dėl nuo jo priklausančių priežasčių negali jų suteikti (pvz., dėl techninių kliūčių, lektoriaus ligos ir pan.), Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui už tokius neįvykusius Mokymus Pirkėjo sumokėtus pinigus arba, susitarus su Pirkėju, sudaryti pastarajam galimybę gauti kitus Mokymus už neįvykusių Mokymų kainą. Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją ir/ar Dalyvius apie dėl aukščiau nurodytų priežasčių neįvyksiančius Mokymus iš anksto, siųsdamas apie tai pranešimą Pirkėjo ir/ar Dalyvio (-ių), kurie turėjo dalyvauti tokiuose Mokymuose, el. pašto adresu.

4.10. Pirkėjui už jo užsakytus Mokymus Pardavėjui sumokėti pinigai nėra grąžinami, jeigu Pirkėjas ir/ar Dalyvis: (i) negalėjo dalyvauti tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiamuose Mokymuose dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių; ir/arba (ii) neturėjo tinkamos techninės ir/ar programinės įrangos arba priemonių, reikalingų Mokymų peržiūrai (išklausymui); ir/arba (iii) iki Mokymų peržiūros galimybės galiojimo termino pabaigos neperžiūrėjo (neišklausė) Mokymų, kurie buvo prieinami asmeninėje Paskyroje (-ose).

4.11. Kadangi tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiami Mokymai yra įrašomi, todėl Pirkėjui ir/ar jo nurodytam Dalyviui (-iams) negalint dalyvauti tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiamuose Mokymuose dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas suteikia teisę Pirkėjui ir/ar Dalyviui (-iams) po tiesioginės transliacijos pabaigos peržiūrėti šių Mokymų įrašą, Taisyklių 3.15 p. nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pardavėjui suteikus galimybę Pirkėjui ir/ar Dalyviui (-iams) peržiūrėti įrašytus aukščiau nurodytus Mokymus asmeninėje Paskyroje, laikoma, kad Pirkėjas ir/ar Dalyvis (-iai) turėjo galimybę susipažinti su Mokymais, nepriklausomai nuo to, ar jie peržiūrėjo Mokymų įrašą, ar ne.

4.12. Esant Taisyklėse nustatytiems pagrindams, pinigai Pirkėjui yra grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo (jo įgalioto atstovo) pasirašyto prašymo grąžinti pinigus gavimo dienos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo prašyme grąžinti pinigus, nurodoma kita banko sąskaita.

V skyrius. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pirkėjas turi teisę:

5.1.1. įsigyti Internetinėje svetainėje esančius Mokymus ir juos peržiūrėti (išklausyti) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

5.1.2. gauti iš Pardavėjo informaciją, susijusią su Mokymais;

5.1.3. atsisakyti išsirinktų Mokymų iki jų apmokėjimo momento;

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. Mokymų užsakymo pateikimo metu pateikti teisingą informaciją ir duomenis. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus, klaidingus ar melagingus duomenis, Pardavėjas turi teisę vienašališkai anuliuoti jo ir jo nurodyto (-ų) Dalyvio (-ių) registraciją ir ištrinti duomenis bei nesuteikti Mokymų paslaugų;

5.2.2 pasikeitus kontaktiniams duomenims, nedelsiant pakoreguoti juos prisijungus prie asmeninės Paskyros. Visa dėl šiame punkte nurodytos pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo galinčiu atsirasti neigiamų pasekmių rizika tenka Pirkėjui ir Pardavėjas neatsako už jokius dėl to galinčius atsirasti Pirkėjo nuostolius   ;

5.2.3. saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo prie asmeninės Paskyros duomenų, o juos praradęs – nedelsiant imtis veiksmų juos pakeisti. Tuo atveju, jei Pirkėjas  prisijungimo prie asmeninės Paskyros duomenis atskleidžia ar praranda, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės;

5.2.4. sumokėti Pardavėjui užsakytų Mokymų kainą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. sąlygomis ir terminais;

5.2.5. nesinaudoti Internetine svetaine ir asmenine Paskyra tokiu būdu, kuris sukeltų pavojų tinkamam Internetinės svetainės veikimui, saugumui, vientisumui ar ribotų kitų asmenų galimybes naudotis Internetine svetaine. Pirkėjui nesilaikant aukščiau nurodytų pareigų, Pardavėjas įgyja galimybę pasinaudoti 5.3.1 p. numatytomis teisėmis;

5.2.6. tuo atveju, jeigu Pirkėjas užsako Mokymus kitam Dalyviui (-iams), Pirkėjas privalo supažindinti tokį (-ius) Dalyvius su šiomis Taisyklėmis ir užtikrinti, kad Dalyvis (-iai) jų laikytųsi;

5.2.7. savo jėgomis ir sąskaita pasirūpinti visa reikiama įranga ir priemonėmis, kurie užtikrintų galimybę peržiūrėti užsakytus Mokymus;

5.2.8. nepažeisti jokių autoriaus teisių į Mokymus ir kitą su jais susijusią medžiagą tame tarpe, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.8.1. bet kokiu būdu ir priemonėmis neįrašinėti Mokymų, neplatinti Mokymų įrašų, ar prieigos prie jų;

5.2.8.2. jokios su Mokymais susijusios medžiagos nenaudoti komerciniais tikslais ir/ar neperduoti jos kitiems asmenims jokia forma ir būdais;

 5.2.8.3. nesuteikti Prieigos prie asmeninės Paskyros tretiesiems asmenims.

5.2.9. laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.3. Pardavėjas turi teisę:

5.3.1. nedelsiant ir be įspėjimo imtis techninių priemonių, siekiant apriboti, sustabdyti  ar panaikinti Pirkėjo ir/ar Dalyvio galimybę naudotis Internetine svetaine, jeigu paaiškėja, kad Pirkėjas ir/ar Dalyvis bando pakenkti Internetinės svetainės veikimo stabilumui ir/ar saugumui, pažeidžia Taisyklių sąlygas. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo ir/ar Dalyvio nuostolius bei negrąžina Pirkėjui už Mokymus sumokėtų pinigų;

5.3.2. pakeisti Taisykles, Mokymų kainas ir jų įsigijimo tvarką, o taip pat bet kokias su Internetine svetaine susijusias sąlygas, apie pakeitimus paskelbdamas Internetinėje svetainėje;

5.3.3. savo nuožiūra bet kada sustabdyti veiklą. Tokiu atveju visi apmokėti Pirkėjo Mokymų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;

5.3.4. savo nuožiūra pasirinkti ne elektroninės metodinės medžiagos (jei Pardavėjas nurodo, kad ji suteikiama) siuntimo Pirkėjui ir/ar Dalyviui būdą (paštu, per kurjerį, per paštomatą ir pan.). Pardavėjas yra visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu išsiųsta ne elektroninė metodinė medžiaga Pirkėjui ir/ar Dalyviui nėra pristatoma dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių;

5.3.5. Internetinėje svetainėje organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų ar pasiūlymų sąlygų ir/ar tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo paskelbimo Internetinėje svetainėje momento bei atgaline tvarka nėra taikomas;

5.3.6. Savo nuožiūra (i) atšaukti tiesiogines vaizdo transliacijos forma pateikiamus Mokymus (dėl bent kokios priežasties), ir/ar (ii) pakeisti šių Mokymų datą ir/arba laiką, (iii) ir/arba pakeisti šiuos Mokymus vesianti lektorių, ir/arba (iv) pakeisti šių Mokymų programos turinį. Šiuo atveju Pirkėjo sumokėtų Mokymų kainos atžvilgiu taikomos Taisyklių 4.9 p. nuostatos, tačiau neatlyginami jokie dėl tokių Mokymų atšaukimo ir/arba pakeitimo atsiradę nuostoliai;

5.3.7. po Mokymų peržiūros (išklausymo) prašyti Pirkėjo ir/ar Dalyvio užpildyti anoniminę anketą, skirtą Mokymų kokybei įvertinti.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja:

5.4.1. Pirkėjo tinkamai pateiktus Mokymų užsakymus vykdyti laikantis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;

5.4.2. tvarkyti Pirkėjo ir Dalyvio asmens duomenis laikantis Privatumo politikos bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

5.4.2. laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VI skyrius. ATSAKOMYBĖ

6.1. Pardavėjas neatsako už tiesioginės vaizdo transliacijos forma pateikiamų Pirkėjo užsakytų Mokymų transliacijos sutrikimus ir iš anksto įrašyto vaizdo įrašo forma pateikiamų Pirkėjo užsakytų Mokymų peržiūros trikdžius, kurie atsirado dėl trečiosios šalies (pvz., youtube.com, vimeo.com ir t.t.) paslaugų teikimo sutrikimų, Pirkėjo ir/ar Dalyvio naudojamos įrangos ypatybių, internetinio ryšio teikėjų taikomų apribojimų ar sutrikimų, arba kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Aukščiau nurodytais atvejais Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui už tokius Mokymus sumokėtų kainos ar jos sumažinti.

6.2. Pirkėjas neturi teisės suteikti galimybės peržiūrėti jo užsakytus Mokymus kitiems asmenims, išskyrus jo nurodytus Dalyvius.

6.3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės ir neprivalo atlyginti Pirkėjui ir/ar Dalyviui jokių nuostolių, jeigu negali tinkamai įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Taisyklių sudarymo metu bei negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.4. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir/ar Dalyvis pažeidžia šių Taisyklių 7.2 p. ir/arba 7.4 p., jis (jie) privalo visiškai atlyginti Pardavėjui bei tretiesiems asmenims dėl to padarytus nuostolius.

6.5. Tuo atveju, jeigu šiose Taisyklėse nustatytais atvejais Pardavėjo Pirkėjui ir/ar Dalyviui išsiųsta neelektroninė metodinė medžiaga yra ne dėl nuo Pirkėjo ir/ar Dalyvio priklausančių priežasčių sugadinta, Pardavėjas įsipareigoja neatlygintinai pakeisti tokią sugadintą metodinę medžiagą kita analogiška medžiaga, su sąlyga, jog Pirkėjas ir/ar Dalyvis informavo apie tai Pardavėją ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po tokios sugadintos metodinės medžiagos gavimo. Pirkėjui ir/ar Dalyviui neinformavus Pardavėjo apie sugadintą metodinę medžiagą per šiame punkte nustatytą terminą, laikoma, kad metodinė medžiaga yra Pirkėjo ir/ar Dalyvio gauta  nesugadinta ir jokios vėlesnės pretenzijos dėl pakeitimo Pardavėjo nėra priimamos.

6.6. Pardavėjas neatsako ir neprivalo grąžinti Pirkėjui pastarojo už Mokymus sumokėtos kainos ar jos dalies, jeigu Taisyklių 6.5 p. nurodytos neelektroninės metodinės medžiagos nepavyksta fiziškai įteikti Pirkėjui ir/ar jo nurodytam (-iems) Dalyviui (-iams) ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių priežasčių, įskaitant atvejus, kai šie asmenys minėtos medžiagos neatsiima iš pašto, kurjerio, paštomato ir pan.

6.7. Pirkėjas atsako už jo nurodyto (-ų) Mokymų Dalyvio (-ių) veiksmais (neveikimu) Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims padarytą žalą.

VII skyrius. AUTORIAUS TEISĖS

7.1. Pardavėjas suteikia teisę Pirkėjui ir/ar Dalyviui (-iams) (jei Pirkėjas užsakydamas Mokymus nurodo, kad jie užsakomi Dalyviui (-iams)) tik peržiūrėti tiesioginės vaizdo transliacijos forma bei iš anksto įrašyto vaizdo įrašo forma pateikiamus Pirkėjo užsakytus Mokymus, tačiau neparduoda šių įrašų kopijų ir nesuteikia įrašų nuosavybės.

7.2. Visa informacija ir medžiaga (vaizdo įrašai, failai) pateikta Internetinėje svetainėje, yra autorinės teisės nuosavybės apsaugos objektas. Pirkėjas ir Dalyvis negalima jos kopijuoti, filmuoti, naudoti komerciniais tikslais arba kitaip platinti be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo Internetinėje svetainėje daryti patalpintų vaizdo įrašų ir medžiagos prieinamumo pakeitimus.

7.4. Pardavėjo Pirkėjui ir/ar Dalyviui pateiktai elektroninei ir ne elektroninei metodinei medžiagai taikomos Taisyklių 7.2 p. nuostatos.

VIII skyrius. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui/ Dalyviui siunčia registracijos metu nurodytais (arba vėliau Pirkėjo/ pardavėjo nurodytais patikslintais) kontaktais. Pardavėjas neatsako, jeigu Pirkėjas ir/ar Dalyvis negauna Pardavėjo siunčiamų pranešimų dėl elektros, internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų tinklų sutrikimų arba Pirkėjo ir/ar Dalyvio neteisingai nurodytų duomenų.

8.2. Pirkėjas ir Dalyvis visus  pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Internetinės svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu.

8.3. Laikoma, kad visi pranešimai ir/ar kita išsiųsta medžiaga yra laikoma Šalies gauta kitą darbo dieną po jos išsiuntimo 8.1 p. ir 8.2 p. nurodytais el., pašto adresais, bei praėjus 3 darbo dienoms po jos išsiuntimo paštu (per kurjerį, paštomatą ir pan.).

8.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai per 30 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro rašytinio Pirkėjo sutikimo, perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį bet kuriam savo pasirinktam trečiajam asmeniui, tačiau su sąlyga, jog šis asmuo perims visas Pardavėjo teises ir pareigas pagal Sutartį. Apie teisių ir pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Pirkėjas informuojamas siunčiant jam atskirą pranešimą arba pateikiant atitinkamą informaciją Internetinėje svetainėje.

8.5. Jeigu kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų kompetentingos institucijos sprendimu pripažįstama negaliojančia, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui, kurios lieka galioti toliau. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta negaliojančia tik iš dalies, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta negaliojančia.

Mokymų akademija „LearnED“
Mokymų akademija „LearnED“
Užsisakykite naujienlaiškį ir pirmieji sužinokite apie naujausius renginius bei gaukite specialius pasiūlymus.